2% z daní

Milé maminky, milí ockovia, milí priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o zaslanie 2% z daní. Financie získané prostredníctvom týchto 2% pre náš Dlháčik znamenajú naozaj veľmi veľa - totiž vďaka každej pomoci navyše nemusíme všetok náš zisk investovať iba do energií a ďalších organizačných poplatkov, ale môžeme vylepšovať naše služby a prostredie.

Naša filozofia je jasná a dúfame, že to na Dlháčiku aj vidno :) - všetok zisk, každý získaný cent, je investovaný späť do chodu nášho centra. Či už je to nákup hračiek alebo iných potrebných vecí (saponáty, návleky na topánky, nové deky, atď, atď), alebo inovácia nášho programu a zariadenia.

V minulých rokoch sme takmer všetky prostriedky získané z 2% z dane investovali do revitalizácie Dlháčikovského ihriska a zakúpili sme videovrátnika k bočnému vchodu. 

Preto, ak môžete, pošlite prosím formulár manželom, pracujúcim starým rodičom alebo aj známym.

Veríme, že Vám aj Vašim deťom Dlháčik prinesie aj v ďalšom roku kopu zábavy a radosti :)

Vaše 2 % nie sú sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. 

Vaším rozhodnutím ich len presmerujete na zmysluplný účel - podporíte rodinné centrum, ktoré je tu pre všetky rodiny.

Ako poukázať 2% alebo 3%:Naše údaje k vyplneniu 2% 

Čo je to dobrovoľnícka činnosť podľa Zákona o dobrovoľníctve:(1) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.(2) Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie jea) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.
Pracovali ste ako dobrovoľník?Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny: