Stanovy

STANOVYOBČIANSKEHO ZDRUŽENIARodinné centrum Dlháčik (podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)(ďalej len „stanovy“)
Čl. I Základné ustanovenia 1) Názov združenia je: Rodinné centrum Dlháčik2) Sídlo združenia je: Pribišova 49, 841 05 Bratislava Čl. IICiele a činnosť združenia 1) Občianske združenie Rodinné centrum Dlháčik (ďalej len „združenie“) vytvára spoločný priestor pre mamičky s deťmi a ich rodinných príslušníkov v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Vzniká ako dobrovoľná záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej činnosti svojich členov. 2) Cieľom združenia je:a) umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev;b) ponuka programov pre rodiny s deťmi:· program pre deti do 6 rokov (malý kolektív detí stretávajúci sa v RC niekoľko krát do týždňa, s cieľom adaptácie na materskú škôlku alebo školu)· vedenie a sprostredkovanie rôznych krúžkov pre deti· organizovanie kultúrnych a športových podujatí, výletov a táborov, vzdelávacích programov.· rozvoj pohybových schopností, manuálnych zručností, spoločenských hier· kurzy pre tehotné a podpora dojčenia· odborné poradenstvo· pomoc rodinám v oblasti výchovy a vzdelávania detí, ako aj pri riešení problémov· podpora vzdelávania rodín, manželov, detí a mládeže· rozvíjať sociálne zručnosti rodičov, aby sa v budúcnosti mohli úspešne uchádzať o pracovné miesto· vytvoriť priestor pre viacgeneračnú komunikáciuc) vytvoriť bezpečné, hygienicky nezávadné a esteticky príťažlivé prostredie pre deti, kde sa budú hravou formou uskutočňovať aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia , v duchu kresťanskej výchovy;d) sprostredkovať ženám vzdelávací program (medicína, ekonomika, psychológia, právo...), rôzne kurzy (výučba cudzích jazykov, cvičenie...), rekvalifikačné kurzy a pod. Na týchto aktivitách sa prednostne môžu podieľať samotné členky združenia alebo pozvaní lektori;e) Možnosť sebarealizácie pre ženy aj v rámci svojej profesief) informačná a osvetová činnosťg) zabezpečiť starostlivosť o deti podľa dohodnutých pravidiel, počas organizovania akcií, ale i v prípade, keď bude musieť matka svoje dieťa z rôznych dôvodov na chvíľu opustiť;h) sprístupniť združenia i deťom handicapovaným, ktorým umožní ich integráciu medzi deti zdravé; sprostredkovať rodičom handicapovaných detí stretnutia s ľuďmi s rovnakými problémami;i) Realizovanie poslania a cieľov združenia aj zárobkovou činnosťou v súlade s platnou legislatívou na dosiahnutie udržateľnosti aktivít združenia j) verejnoprospešná činnosť· zbierky na charitatívne účely· organizovanie bazárov detského, materského oblečenia a materských potrieb, hračiek a obuvi;· zriadenie knižnice a videotéky s rodičovskou a detskou tematikou;· umožniť členom prístup na internet;· oslavy sviatkov a výlety s účasťou verejnosti· poradenská a publikačná činnosť Čl. IIIČlenstvo 1) Členská základňa pozostáva: o riadny člen (ďalej len člen): riadnym členom združenia sa môže stať osoba na základe podanej písomnej prihlášky, ktorá súhlasí so stanovami združenia a členským príspevkom, a jeho prijatie schválila správna rada. Riadne členstvo vzniká schválením správnou radou,o sympatizant – osoba podporujúca činnosť združenia,o čestný člen – osoba, menovaná s jej súhlasom, správnou radou za podporu a činnosť v prospech združenia. Čestný člen je oslobodený od platenia členského príspevku. Čestný člen nemôže voliť a byť volený do orgánov združenia.2) Členstvo zaniká· vystúpením člena - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade,· vylúčením člena - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení člena,· úmrtím člena, resp. zánikom člena - právnickej osoby,· zánikom združenia.3) Združenie vedie zoznam svojich členov. Za jeho vedenie zodpovedá správna rada. Čl. IVPráva a povinnosti členov 1) Každý člen združenia má právo:· aktívnej účasti na všetkých činnostiach združenia,· zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze,· navrhovať nových členov,· voliť členov revíznej komisie,· podávať podnety a sťažnosti správnej rade, doterajšie i budúce smerovanie činnosti združenia, ako i na fungovanie orgánov združenia i jeho funkcionárov, a zároveň právo na odpoveď,· byť informovaný o činnosti združenia.· podieľať sa na výhodách a prospechu, ktoré z členstva v združení vyplývajú, o ktorých rozsahu rozhodne správna rada2) Každý člen združenia je povinný:platiť členský príspevok vo výške určenej správnou radou, podľa smernice.dodržiavať stanovy, smernice a rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia,aktívne sa podieľať na činnosti združenia a usilovať sa o dosiahnutie jeho cieľov.Chrániť majetok združenia.angažovať sa v osvetovej činnosti na prospech propagácie dobrého mena združenia,podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na činnosti združenia, zúčastňovať sa pracovných stretnutí členskej základne a podieľať sa na rozhodovaní.
Čl. VOrgány združenia Orgánmi združenia sú:1) Členská schôdza 2) Správna rada3) Hospodár4) Revízna komisia
Čl. VIČlenská schôdza 1) Členská schôdza je poradným orgánom združenia. 2) Členská schôdza je tvorená členmi združenia, ktorí prídu na zvolané zasadnutie, bez ohľadu na ich počet.3) Členská schôdza môže odporučiť založenie, zlúčenie a zánik združenia. Predkladá návrhy pre plán činnosti združenia, berie na vedomie výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení združenia. 4) Členská schôdza dáva podnety k základným otázkam a smerovaniu činnosti RC. Môže správnej rade podávať návrhy na udelenie čestného členstva. 5) Členská schôdza môže navrhovať kandidátov na členov správnej rady.6) Riadne zasadnutie členskej schôdze zvoláva správna rada aspoň raz ročne, písomnou pozvánkou doručenou všetkým riadnym členom združenia. V písomnej pozvánke uvedie miesto a čas konania riadneho zasadnutia členskej schôdze a jeho program.7) V odôvodnených prípadoch môže správna rada zvolať mimoriadne zasadnutie členskej schôdze. Mimoriadne zasadnutie členskej schôdze združenia správna rada zvolá aj vtedy, ak to odôvodnene navrhnú aspoň 5 riadni členovia združenia. V písomnom návrhu doručenom správnej rade musia uviesť aj dôvod, pre ktorý žiadajú o mimoriadne zasadnutie členskej schôdze združenia. Odôvodnenosť návrhu posudzuje správna rada. V prípade odôvodneného návrhu je povinná zvolať mimoriadne zasadnutie členskej schôdze do 30 dní od doručenia odôvodneného návrhu. 8) Z riadneho a aj mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica o priebehu zasadnutia, podpísaná aspoň dvoma členmi správnej rady. K zápisnici sa pripojí aj listina prítomných na zasadnutí členskej schôdze. Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ určený členskou schôdzou.9) Na riadne, aj mimoriadne zasadnutie členskej schôdze, môže byť v prípade potreby prizvaná aj osoba, ktorá nie je členom združenia. Čl. VII Správna rada 1) Pri vzniku združenia správna rada vzniká súhlasným vyhlásením zakladateľov združenia o tom, že sa stáva správnou radou. Každú ďalšiu správnu radu menuje predchádzajúca správna rada. Môže pritom zohľadňovať návrhy účastníkov členskej schôdze. 2) Správna rada pozostáva najmenej z troch členov (nepárny počet)3) Členovia správnej rady sú štatutárnymi zástupcami združenia a každý z nich má právo samostatne zastupovať združenie navonok, v súlade s rozhodnutiami správnej rady. Pokiaľ finančná hodnota zmluvy presahuje sumu 1.000 EUR (tisíc euro) vyžaduje sa na platnosť zmluvy podpis dvoch členov správnej rady.4) Podpisovanie za združenie sa vykonáva tak, že za názvom RC Dlháčik, menami a funkciami podpisujúcich sa pripojí aj ich podpis.5) Funkčné obdobie správnej rady je 1 rok, pričom členovia správnej rady môžu byť menovaní s ich súhlasom aj opakovane. 6) Správna rada sa schádza podľa potreby, aby plánovala a organizovala aktivity združenia. Z každého zasadnutia rady je vyhotovená zápisnica. Zapisovateľa určí na začiatku zasadnutia správna rada a je nim jeden z členov správnej rady.7) V prípade potreby, člen správnej rady môže poveriť zastupovaním inú osobu, ktorá je členom združenia. Rozsah zastupovania určí písomne8) Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä:a) vedenie a zabezpečovanie činnosti združenia,b) vypracovanie plánu činnosti i správy o činnosti, c) rozhodovanie o hospodárení združenia,d) konečné rozhodnutie o prijatí a vylúčení člena združenia, e) rozhodovanie o výške členského príspevku pre jednotlivé typy členstva, rozhodovanie o prípadnom oslobodení od platenia členského príspevku,f) rozhodovanie o voľbe a odvolaní člena správnej rady, g) zvolávanie a obsahová príprava zasadnutia členskej schôdze,h) vypracovávanie interných predpisov. i) schvaľovanie zmien v stanovách 9) Členstvo v správnej rade zaniká:j) vzdaním sa členstva v správnej rade alebo vystúpením zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení správnej rade,k) vylúčením člena správnej rady - dňom rozhodnutia o vylúčení, l) úmrtím člena správnej rady,m) zánikom združenia.10) Vo vyššie uvedených prípadoch správna rada menuje nového člena správnej rady a to do 30 dní od zániku funkcie predchádzajúceho člena správnej rady.. Čl. VIIIRevízna komisia 1) Revízna komisia pozostáva z 3 riadnych členov združenia Je volená členskou schôdzou združenia. Na zvolenie člena revíznej komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov členskej schôdze. 2) Správna rada má právo odporučiť člena revíznej komisie.3) Je kontrolným orgánom združenia a dohliada na:· dodržiavanie stanov,· hospodársku činnosť,· plnenie uznesení správnej rady a členskej schôdze,· plnenie úloh uložených správnou radou, členskou schôdzou resp. vyplývajúcich z platných právnych predpisov.· má prístup ku všetkým dokladom združenia. Čl. IXZásady hospodárenia 1) Združenie je nezisková organizácia a v prípade zisku sa prostriedky použijú len na ciele združenia.2) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 3) Medzi príjmy združenia patria najmä:· dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,· dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určených na činnosť združenia,· výnosy z verejných zbierok,· výnosy z majetku občianskeho združenia, · príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,· členské príspevky,· 2% z daní fyzických a právnických osôb, darovaných združeniu,· v záujme vytvárania vlastných zdrojov vykonávanie, v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti, podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.· dedičstvo zo závetu4) Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi združenia, môžu prispievať k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom na účet združenia, a to po dohode so správnou radou. 5) Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami správnej rady.6) Za hospodárenie zodpovedá správna rada. Čl. XZánik združenia 1) Združenie zaniká:a) rozhodnutím správnej rady o dobrovoľnom rozpustení združenia,b) zlúčením s iným občianskym združením,c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia.2) Ak združenie zaniká rozhodnutím o rozpustení, správna rada ustanoví likvidátora združenia.3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. O naložení so zvyšným majetkom združenia po uhradení všetkých záväzkov rozhoduje správna rada.4) Ak združenie zaniká zlúčením s iným združením, majetok prechádza do vlastníctva nového združenia.
Čl. XIZáverečné ustanovenia
2) Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.3) Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.4) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.5) Návrh týchto stanov bol schválený na ustanovujúcej členskej schôdzi prípravného výboru Rodinného centra Dlháčik v Bratislave dňa 15.8.2011